Информация за защита на личните данни на

 

„РЕ ДИЗАЙН АРТ“ ЕООД

 

В съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС от

27.04.2016г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на

лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на

Директива 95/46/ЕО (по-долу само „Регламент 2016/679“) и другите приложимите

актове на Европейския съюз и на Република България, с настоящото съобщение „РЕ

ДИЗАЙН АРТ“ ЕООД ви информира за извършваните от него дейности по

обработване на лични данни, целите, за които се обработват данните, мерките и

гаранциите за защитата на обработваните данни, правата ви и начина, по който може

да ги упражните.

 1. Данни за администратора и за контакт с него.

„РЕ ДИЗАЙН АРТ“ ЕООД, наричан по долу само дружеството е юридическо лице,

създадено по силата на Търговския закон.

„РЕ ДИЗАЙН АРТ“ ЕООД е администратор на личните данни, които се обработват

при или по повод осъществяване на възложените му от закона правомощия, като

седалището и адресът на управление са: гр. София 1700, район Лозенец, кв.

„Витоша“, ул.“Трифон Кунев“ No 5, бл.1 , ап.6 на който може да изпращате по

пощата искания до „РЕ ДИЗАЙН АРТ“ ЕООД, като администратор на данни или

лично да подадете исканията си в Регистратурата.

Исканията си може да отправяте и на електронен адрес:

offfice@rebrandyourstyle.com.

 1. Данни за контакт с длъжностното лице по защита на данните.

С длъжностното лице за защита на данните на „РЕ ДИЗАЙН АРТ“ ЕООД, може да

се свържете на електронен адрес: offfice@rebrandyourstyle.com., като в съобщението

си следва да посочите необходимите данни за вашата индивидуализация и контакт за

обратна връзка.

 1. Цели и основания за обработване на лични данни, категории обработвани

данни.

„РЕ ДИЗАЙН АРТ“ ЕООД осъществява правомощията, предвидени в Конституцията

на Република България, Кодекс на труда, Кодекс за социално осигуряване и други

нормативни актове, при което обработва лични данни във връзка със следните

основни дейности:

 • Водене на Единен регистър на работниците и служителите;
 • Извършва други действия, предвидени в нормативни актове.

При упражняване на правомощията и дейността си „РЕ ДИЗАЙН АРТ“ ЕООД

обработва лични данни на съконтрагенти и други лица, основно в изпълнение на

свои законови задължения – основание за обработване на данни по чл. 6, § 1, б. „в“ и

 

„д“ от Регламента. В тези случаи обработваните данни са свързани с физическата

идентичност на субекта, икономическа идентичност, социалната идентичност,

семейната идентичност, данни за съдебното минало, данни относно здравословното

състояние и се използват за целите, за които е предвидено в съответния закон или

друг нормативен акт.

За целите на администрирането на персонала (управление на човешките ресурси) и

финансово-счетоводната отчетност, „РЕ ДИЗАЙН АРТ“ ЕООД обработва лични

данни на основание чл. 6, § 1, б. „в“ и чл. 9, § 2, б. „б“ от Регламента на кандидати за

работа, служители и физически лица, изпълнители по договори и представители на

юридически лица – изпълнители по договори. Категориите обработвани данни са

относно физическата и социалната, семейната и икономическата идентичност, данни

за съдебното минало и здравословното състояние на лицата.

Когато „РЕ ДИЗАЙН АРТ“ ЕООД обработва данни въз основа на съгласие на

субекта, личните данни се обработват само ако лицата свободно, конкретно,

информирано и недвусмислено са изразили своето съгласие за обработването.

Обработването на данни се извършва за конкретните и точно определени от закона

цели, като данните се обработват законосъобразно и добросъвестно и не могат да се

обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели.

 1. Категории получатели на данни извън „РЕ ДИЗАЙН АРТ“ ЕООД.

„РЕ ДИЗАЙН АРТ“ ЕООД не разкрива лични данни на трети страни и получатели,

освен ако не е налице законово основание за получаване на данните или данните не

са общодостъпни поради включването им в публичен регистър.

Извън случаите на общодостъпност на данните, включени в публичен регистър,

получатели на данни съобразно конкретния случай могат да бъдат:

 • Държавни органи и органи, натоварени с публични функции, в рамките на

техните правомощия (НАП, НОИ, Инспекция по труда);

 • Банки и други финансови институции за нуждите на извършвани плащания във

връзка с осъществяваната дейност на „РЕ ДИЗАЙН АРТ“ ЕООД.

 • Куриерски фирми и пощенски оператори – за нуждите на осъществяване на

кореспонденция с физическите лица-субекти на данни.

 1. Срок за съхранение на данните.

Като администратор на данни „РЕ ДИЗАЙН АРТ“ ЕООД обработва данни за период

с минимална продължителност съгласно целите за обработка и предвиденото в

действащото законодателство в съответствие с принципа за ограничение на

съхранението.

За срок от 50 години се съхраняват данните, свързани с трудовоправни и

осигурителни отношения, данните в регистрите на служителите и работниците, а

останалите данни се съхраняват за срок между 2 месеца и 5 години, според вида на

данните, определящи законовото задължение за обработването, включително

съхраняването им.

 1. Права на физическите лица-субекти на данни.

 

Предприетите мерки за защита на личните данни в съответствие с изискванията

Регламент 2016/679, са насочени към осигуряване правата на субектите, чиито лични

данни се обработват, а именно:

 • Право на достъп;
 • Право на коригиране на неточни или непълни данни;
 • Право на изтриване (правото да бъдеш забравен), ако са приложими условията

на чл. 17 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679;

 • Право на ограничение на обработването;
 • Право на преносимост на данните, ако са налице условията за преносимост по

чл. 20 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679;

 • Право на възражение, ако са налице условията на чл. 21 от РЕГЛАМЕНТ

2016/679.

 • Право субектът на данни да не бъде обект на решение, основаващо се

единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране.

Горните права може да упражните чрез отправено искане до „РЕ ДИЗАЙН АРТ“

ЕООД (писмено или по електронен път). Искането следва да бъде подписано и

изпратено на адреса на „РЕ ДИЗАЙН АРТ“ ЕООД.

На сайта на „РЕ ДИЗАЙН АРТ“ ЕООД е достъпен образец на Искане за достъп до

данни, чието използване има за цел единствено да Ви улесни при упражняване на

правата Ви.

 1. Право на жалба до Комисия за защита на личните данни или до съда

Ако смятате, че са нарушени ваши права по Регламент 2016/679, може да подадете

жалба до Комисията за защита на личните данни или до съответния

Административен съд .

 1. Предаване на лични данни в трети страни или международни организации.

„РЕ ДИЗАЙН АРТ“ ЕООД не предава обработваните лични данни в трети държави

или международни организации.

 1. Въведени от „РЕ ДИЗАЙН АРТ“ ЕООД мерки за защита на личните данни.

„РЕ ДИЗАЙН АРТ“ ЕООД е въвел мерки за ефективна защита на обработваните

лични и възможност за упражняване правата на субектите на данни, предвидени в

РЕГЛАМЕНТ 2016/679, предвидени във Вътрешни правила на „РЕ ДИЗАЙН АРТ“

ЕООД за мерките за защита на личните данни.

Допълнителна информация за мерките за защита на личните данни, предприети от

„РЕ ДИЗАЙН АРТ“ ЕООД, може да получите от длъжностното лице по защита на

данните, като отправите въпросите си на адрес: гр. София 1700, район Лозенец, кв.

„Витоша“, ул.“Трифон Кунев“ No 5, бл.1 , ап.6. или да се свържете на електронен

адрес: offfice@rebrandyourstyle.com.